Xác định chất lượng đào tạo là sự sống còn của Nhà trường, các Giảng viên Bộ môn Cơ bản- Cơ sở đã không ngừng nâng cao trình độ, bỗi dưỡng chuyên môn chủ động cải tiến phương pháp Giảng dạy.

Xác định chất lượng đào tạo là sự sống còn của Nhà trường, các Giảng viên Bộ môn Cơ bản- Cơ sở đã không ngừng nâng cao trình độ, bỗi dưỡng chuyên môn chủ động cải tiến phương pháp Giảng dạy.